˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

ɯoɔ˙ɹǝlndodƃolq˙ʍʍʍ//:dʇʇɥ : ɟıʇnʞ

˙ɐʎuuɐƃunpuɐʞ ɯɐlɐp ɐpɐ ƃuɐʎ ıʎɐq ıƃunpuılǝɯ uɐp ɐʎuuɐʞıpıpuǝd uɐʞʇnɾuɐlǝɯ ɐʞǝɹǝɯ ƃuoɹopuǝɯ ʞnʇun snƃılɐʞǝs ıuı lıɯɐɥ ƃuɐʎ ɐɾɐɯǝɹ ʞnʇun snsnɥʞ ɥɐloʞǝs uɐıɹıpuǝd

˙ɯɐlsı ɐɯɐƃɐ ɯɐlɐp ƃuɐɹɐlıp ıuı lɐɥ ɐuǝɹɐʞ ısɹoqɐ uɐʞnʞɐlǝɯ uɐƃƃuǝ ɐʞǝɹǝɯ ˙ıɹıpuǝs ɐƃɹɐnlǝʞ ƃuɐnqıp ɐƃnɾ ɐʞǝɹǝɯ ƃuɐɹɐɾ ʞɐʇ ˙ɐʞǝɹǝɯ uɐlıɯɐɥǝʞ uɐʞıʎunqɯǝʎuǝɯ ɐsɐ snʇnd ɐɾɐɯǝɹ ıs ʇɐqıʞɐ ıpɐɾɹǝʇ ƃuɐʎ ıʎɐq uɐƃuɐnqɯǝd uɐp uɐɹɐʇuɐlǝuǝd snsɐʞ `ılɐ ʇnɹnuǝɯ˙ɐʞɐlɐɯ uɐıƃɐq ɐɹɐƃǝu ɹɐsǝq ıɹǝʇuǝɯ `ɯɐʇsnɹ ılɐ pɐɯɐɥoɯ ɹɐɾn ”`ıʎɐq ƃuɐqɐɾ ıs ɥɐʎɐ uɐƃuǝp ɥɐʞıuǝɯ snɹɐɥ ɐʞǝɹǝɯ ˙ʇɐɹɐʎs nʇɐs uɐƃuǝp `ıuı ɥɐloʞǝs ıp uɐıƃɐq ıpɐɾuǝɯ ɥǝloq ɥɐʞıuǝɯ ɯnlǝq ƃuɐʎ ɐɾɐɯǝɹ“

˙ıuıs ıp ɥɐloʞǝsɹǝq ɥǝloq ƃuɐʎ ɥɐlɥɐʞıuǝɯ ɥɐpns ƃuɐʎ ıɹʇnd ɐɾɐɯǝɹ ɐʎuɐɥ ɐƃƃuıɥǝs `ɥɐʞıuǝɯ ʞnʇun sıpɐƃ ıs ”ɐsʞɐɯǝɯ“ snƃılɐʞǝs ıʎɐq uɐƃuɐnqɯǝd uɐʞlɐɯıuıɯǝɯ uɐnɾnʇɹǝq ıuı ɥɐloʞǝs uɐıɹıpuǝd˙sɐʍǝʇ undnɐɯ ʇɐɹɐʞǝs ısıpuoʞ ɯɐlɐp `ɥɐdɯɐs ʇɐdɯǝʇ ıp nɐʇɐ uɐlɐɾ ɹıƃƃuıd ıp ƃuɐnqıp ıʎɐq ʞɐʎuɐq ˙uɐʞuıʇɐɥıɹdɯǝɯ dnʞnɔ ɐısʎɐlɐɯ ıp ɥɐʞıu ɹɐnl ıp lıɯɐɥ ɐɾɐɯǝɹ uɐp ɹɐʇuɐlǝʇ ıʎɐq ɥɐlɯnɾ ɐʎuʞɐʎuɐq ɥɐlɐpɐ ɐʎuɹɐsɐp˙lıɯɐɥ ɐɾɐɯǝɹ ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs uɐıɹıpuǝd uɐʞƃuɐqɯıʇɹǝdɯǝɯ ɥɐƃuǝʇ ıuıʞ ɐısʎɐlɐɯ ɥɐʇuıɹǝɯǝd
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -
Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

ɹɐʇuɐןɹǝʇ ʇnʞı buɐʎ ɐsopɹǝq ʞɐʇ ıʎɐq ʞɐʎuɐq 'ʞıpıp ıp ʞɐb ɐʎuʞɐןɥʞɐ ıdɐʇ ɥɐןoʞǝs ʞɐuɐ-ʞɐuɐ oןɐʞ ɥıu ıuıbǝqterjemahan :

Kutip:
Begini nih kalo anak-anak sekolah tapi akhlaknya gak di didik, banyak bayi tak berdosa yang ikut terlantar
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #3   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

haw ahgem ekap furuh iynubmesret ahahah
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #4   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

nasilut hut ni ag nad gnerek id ekap ...heeedah
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #5   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

-_-
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!loading...Reply With Quote     #6   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

Nyimak suhu..
baca baca dulu biar paham oke suhu
KitaPutri KitaPutri is offline
Banned

Post: 208
 
Reputasi: 0


Reply With Quote     #7   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

ah puyeng dah bacanya mesti berbalik dulu
Muh.Ridwan
Muh.Ridwan Muh.Ridwan is offline
Continent Level

Post: 2.777
 
Reputasi: 47


Reply With Quote     #8   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

ckck eaw aya aya tebir gneyup yue anacam eceh
msyahrul
msyahrul msyahrul is offline
Continent Level

Post: 3.843
 
Reputasi: 28


Reply With Quote     #9   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

heeeeeedah, tnof nad nasilut inigeb nikib ngisup tengab
msyahrul
msyahrul msyahrul is offline
Continent Level

Post: 3.843
 
Reputasi: 28


Reply With Quote     #10   Report Post  

Re: ˙˙lıɯɐɥ ɐʍsıs ıƃɐq snsnɥʞ ɥɐloʞǝs ɐpɐ ɐısʎɐlɐɯ ıp

inigeb tama ay -_-
rioobes
rioobes rioobes is offline
National Level

Post: 1.220
 
Reputasi: 18

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.