ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld
 
Go Back   Home > muroF kilabreT (terbalik)

Daftar
Lupa Password?


Upload Foto Video Umum Radio & TV Online

ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

Loading... 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

˙ɐʎɹns ɐʇɐʇ ısnloʌǝ uɐp uɐʞnʇuǝqɯǝd uɐʞɐ ʇnɾuɐl ɥıqǝl uɐɯɐɥɐɯǝd ɐpɐd ɐʇıʞ ɐʍɐqɯǝɯ ɐsıq ɐı unɯɐu `ǝpɐɹƃoɹʇǝɹ ʇıqɹo uɐƃuǝp uɐƃuıɹ ıdɐʇ ɹɐsǝqɹǝʇ ʇǝuɐld uɐʞnɯǝuǝɯ uɐsǝsʞnsǝʞ ɥɐnqǝs ɹɐpǝʞǝs ʞɐpıʇ ƃuɐɯǝɯ 71-dsɐʍ uɐnɯǝuǝd

˙ƃuɐqɯǝʞɹǝq ɥısɐɯ uɐʞɐ nɹɐq ıɹoǝʇ ˙sɹɐɯ uɐɹnʞnǝs ʞǝʎqo uɐƃuǝp uɐʞɐɹqɐʇɹǝq ıɯnq ɐʞıʇǝʞ ʞnʇuǝqɹǝʇ uɐʞıɹoǝʇıp uɐlnq ˙nʇı uɐʞnqɯnʇ ʞnpoɹd ɥoʇuoɔ ʞnsɐɯɹǝʇ uɐlnq ıdɐʇ ˙ɐsɐıq ʞɐpıʇ ƃuoloƃɹǝʇ sıɯsoʞ ıp nʇı ıʇɹǝdǝs uɐʞnqɯnʇ ˙ɐʎuʞnpuı ƃuɐʇuıq ısɐʇoɹ ɥɐɹɐ uɐƃuǝp uɐuɐʍɐlɹǝq ɥɐɹɐ ǝʞ ʇıqɹoƃuǝɯ 71-dsɐʍ ʞıɹɐuǝɯ nʇı ʞǝʎqo uɐƃuǝp ısɐʇıʌɐɹƃ ısʞɐɹǝʇuı ˙ɹɐsǝq ɥıqǝl ƃuɐʎ uıɐl ʞǝʎqo nɐʇɐ ʇǝuɐld ʇǝdɯǝɹǝsɹǝʇ nɐʇɐ uɐɯɐʇuɐɥ ɥnɹɐƃuǝd uıʞƃunɯ 71-dsɐʍ uɐƃuǝp ıpɐɾɹǝʇ ƃuɐʎ ɐdɐ

¿ ɐʎuƃuɐʇuıq ısɐʇoɹ uɐƃuǝp ʞılɐqɹǝʇ ɹnpunɯ uɐlɐɾɹǝq 71-dsɐʍ ɐdɐƃuǝɯ

˙ıɯnq ıɹɐp ɐʎuuɐʇɐdɐɹǝʞ lıɔǝʞ ɥıqǝl ılɐʞ 07 ɹɐʇıʞǝs nɐʇɐ `(ʞıʇsɐldoɯɹǝʇ uɐɥɐq sıuǝɾǝs) ƃuɐqɯǝƃuǝɯ ƃuɐʎ ǝuǝɹʎʇsʎold ıʇɹǝdǝs ɐʎuɐɥ ıuı ʇǝuɐld uɐʇɐdɐɹǝʞ ˙ƃunqɯǝƃƃuǝɯ ƃuɐʎ ɐsɐsʞɐɹ ɐpuǝq ıpɐɾuǝɯ `ƃuɐɹɐʞǝs ƃuɐʎ ɐʎuısıpuoʞ ǝʞ ıuı ɐsɐsʞɐɹ sɐƃ ʇǝuɐld uɐʞsɐuɐɯǝɯ uɐʞɐ ʇnɹns ƃɐsɐd ʇɐqıʞɐ uɐʞıɹɐʇ uɐp uɐʇɐdɯɐɯǝd ˙ʇɐnʞ ƃuɐʎ ʇnɹns ƃuɐsɐd ıʞılıɯǝɯ 71-dsɐʍ `sdılǝ uɐp ǝpɐɹƃoɹʇǝɹ ʇıqɹo ɐpɐd ɐpɐɹǝq ˙uɐsɐlǝɾuǝd uɐʞıɹǝqɯǝɯ uɐʞɐ uɐʞdɐɹɐɥıp 71-dsɐʍ uɐɹıpɐɥǝʞ uɐp ˙uɐʞdɐɹɐɥıp ƃuɐʎ ıɹɐp ɹɐsǝq ɥıqǝl ʇǝuɐldoxǝ uɐıƃɐqǝs ɐdɐƃuǝɯ ɐʎuɐʇ-ɐʎuɐʇɹǝq ɯouoɹʇsɐ ɐɹɐd ɐɯɐl ʞɐɾǝs ɥɐpns

˙ıuı ʇɐɐs ɹɐsǝqɹǝʇ ʇǝuɐld ıpɐɾ 71-dsɐʍ ɐƃƃuıɥǝs ɹǝʇıdnɾ uɐɹnʞn ılɐʞ 2 ıɐdɐɔuǝɯ nɹʇsnɾ ɐʎuuɐɹnʞn `ɹǝʇıdnɾ ɐssɐɯ ılɐʞ 5`1 ɐʎuɐɥ ɐʎuɐssɐɯ undıʞsǝɯ uɐp ˙ɹɐsǝq ʇɐƃuɐs ƃuɐʎ ɐʎuuɐɹnʞn ɥɐlɐpɐ uɐıʇɐɥɹǝd ʞıɹɐuǝɯ ılɐʞ ɐɯɐʇɹǝd ƃuɐʎ `71-dsɐʍ uɐʇɐɯɐƃuǝd ɯɐlɐp

˙ıuı ɐʎuʞılɐqǝs ʇıqɹo ǝʞ ɐʎuuɐʞɹɐʇuolǝɯ ƃuɐʎ ısɐʇıʌɐɹƃ uɐqɯn ɐʎuɐpɐ uɐʞqɐqǝʎuǝɯ uɐʞɐɹıʞɹǝdıp ƃuɐʎ ɥɐlıuı uɐɯɐɾǝʞǝʞ ɥnuǝd ƃuɐʎ lɐʍɐ ısıpuoʞ ˙uɐɯɐɾǝʞǝʞ ɥnuǝd uɐp sɐɹǝʞ ƃuɐʎ ʇɐdɯǝʇ uɐʞɐdnɹǝɯ ʞnʇuǝqɹǝʇ nɹɐq ƃuɐʎ uɐʇǝuɐldǝʞ ɯǝʇsıs nɐlɐʞ uɐɹǝɥ ʞɐʇ ıpɐɾ ˙uɐlnq ʞnʇuǝqɯǝɯ nʇɐsɹǝq uɐıpnɯǝʞ ƃuɐʎ ɥɐlıuı uɐɥnʇunɹǝɹ uɐp ɐsɐʞƃuɐ ǝʞ uɐɥnʇunɹǝɹ uɐʍɐ ɥɐlɯnɾǝs uɐʞɹɐʇuolǝɯ ıuıʞɐʎıp ƃuɐʎ uɐʞɐɹqɐʇ ˙ʞnʇuǝqɹǝʇ ɐɾɐs nɹɐq ƃuɐʎ ıɯnq uɐƃuǝp uɐʞɐɹqɐʇɹǝq sɹɐɯ ɹɐsǝqǝs ʇǝuɐld ʇɐɐs ʞnʇuǝqɹǝʇ ıuıʞɐʎıp und uɐlnq uɐʞɥɐq `ɐuɐɯ-ɐuɐɯıp uɐʞɐɹqɐʇ ˙uɐsɐɹǝʞǝʞ ɥnuǝd ƃuɐʎ uɐıpɐɾǝʞ ıɐƃɐqɹǝq uɐƃuǝp ɥnuǝd ƃuɐɯǝɯ ʇǝuɐld uɐʞnʇuǝqɯǝd ɐlnɯ lɐʍɐ ɥɐsıʞ-ɥɐsıʞ

˙ɐʎuɐpɐ ɹɐuǝq nʇı ɐʇɐʞ-ɐʇɐʞ nɐlɐʞ uɐʞıʇʞnqɯǝɯ ƃuɐɯǝɯ 71-dsɐʍ uɐp ˙”sıɹƃƃuı ıp ɐɾɐɹ ɐnp ɐpɐ uıʞƃunɯ ʞɐʇ ɐʎulɐɥ ıʇɹǝdǝs `ɐɯɐs ƃuɐʎ ʇıqɹo ıɯɐıpuǝɯ ɐsıq ʞɐʇ ʇǝuɐld ɐnp“ `ǝɹɐǝdsǝʞɐɥs ɐʇɐʞ nɐlɐʞ ˙”ɐʎuɐnʇ ɐɹɐpnɐs“ ʇǝuɐld uɐƃuǝp ɐʎuuɐnɯǝʇɹǝd ʇɐqıʞɐ ɐsɐıq ʞɐpıʇ ƃuɐʎ ʇıqɹo ɯɐlɐp ʞnsɐɯ sɐdɯǝɥɹǝʇ uɐıpnɯǝʞ ƃuɐʎ ʇǝuɐld ɹɐʎlıq uɐuıɐɯɹǝd uɐqɹoʞ uɐʞɐdnɹǝɯ 71-dsɐʍ ɐʎudnpıɥ ɥɐɹɐɾǝs lɐʍɐ ɐsɐɯ ıp
˙ɐʎudnpıɥ ɥɐɹɐɾǝs lɐʍɐ ıp ʇǝuɐld ɥɐnqǝs uɐƃuǝp ʇnqǝsɹǝʇ ɐǝɹɐ ıp uɐʞɐɹqɐʇ ɯɐlɐp ʇɐqılɹǝʇ 71-dsɐʍ ɐʎuʞɐdɯɐʇ ¿uıʞƃunɯ ɐuɐɯıɐƃɐq ˙”ǝpɐɹƃoɹʇǝɹ“ ʇıqɹo ɯɐlɐp ʞɐɹǝƃɹǝq ƃuɐʎ ɐɯɐʇɹǝd ʇǝuɐld uɐʞɐdnɹǝɯ 71-dsɐʍ ıʇɹɐɹǝq ıuı uɐp ˙ɐʎuʞılɐqǝs ɥɐɹɐ ɐpɐd ʞɐɹǝƃɹǝq ıuı 71-dsɐʍ ıs nɐlɐʞ uɐʞnɯǝuǝɯ ɐʌǝuǝƃ ɯnıɹoʇɐʌɹǝsqo ıɹɐp pnɐıɹʇ ʎɹnɐɯɐ uɐp ʎʇısɹǝʌıun ǝlǝǝʞ ıɹɐp uosɹǝpuɐ pıʌɐp
˙ɐʎuʞılɐqǝs nɹʇsnɾ ıpɐɾɹǝʇ ƃuɐʎ ıdɐʇ ˙ƃuɐʇuıq uɐɹɐʇnd uɐƃuǝp ɐɯɐs ƃuɐʎ ɥɐɹɐ ɐpɐd ʞɐɹǝƃɹǝq uɐʞɐ ɐı uɐʞdɐɹɐɥıp nʇı ɐuǝɹɐʞ `ƃuɐʇuıq ʞnʇuǝqɯǝɯ ƃuɐʎ ɐɯɐs ƃuɐʎ sɐƃ uɐʍɐ ıɹɐp ʞnʇuǝqɹǝʇ ɐƃnɾ 71-dsɐʍ `ɐʎuuıɐl ʇǝuɐld ıʇɹǝdǝs ɐɯɐs ˙ɐʎɐɥɐɔ unɥɐʇ 0001 ɐʎuʞɐɹɐɾ ƃuɐʎ ƃuɐʇuıq ɥɐnqǝs ʇıqɹoƃuǝɯ sıɹƃƃuı ʇǝuɐld nɹnqɯǝd ɐɹɐd uɐʞnɯǝʇıp 71-dsɐʍ ıɐɯɐuıp ƃuɐʎ ʇǝuɐld ˙¡ɥɐlɐs ƃuɐʎ ɥɐɹɐ ɯɐlɐp ʞɐɹǝƃɹǝq ɐı `ɐʎuuıɐl ʇǝuɐld uɐƃuǝp ɐɯɐs ʞɐʇ ıuı ʇǝuɐld `ʞıun ƃuɐʎ ˙ɹǝʇıdnɾ ılɐʞ ɐnp ɐʎuɹɐsǝq ƃuɐʎ 71-dsɐʍ ɐɯɐuɹǝq ʇnqǝsɹǝʇ ʇǝuɐld ˙uɐʞnɯǝʇıp ɐʎɐɹ ʇɐƃɐɾ/ɐʇsǝɯǝs ɯɐlɐ ıp ɹɐsǝqɹǝʇ ʇǝuɐld ıɐƃɐqǝs dɐƃƃuɐıp ƃuɐʎ ɹɐsǝqɹǝʇ ʇǝuɐld ɥɐnqǝs
HulkHogan
HulkHogan HulkHogan is offline
Continent Level

Post: 9.404
 
Reputasi: 184

__________________
Generasi biru

"Manusia dapat bertahan hidup empat puluh hari tanpa makan, tiga hari tanpa air, delapan menit tanpa udara.
Tapi hanya satu detik tanpa harapan"

- Hal Lindsey -
Loading...
       

Reply With Quote     #2   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

˙ ˙ ˙ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld
Brahmana_Alama
Brahmana_Alama Brahmana_Alama is offline
City Level

Post: 109
 
Reputasi: 2

__________________
:nyahaha:Tertawalah Sebelum Tertawa Itu Dilarang:nyahaha:

Reply With Quote     #3   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

¿nʇı ıunɥbuǝd ɐʎ ʞɐb ɐnɯǝs ʞıןɐqɹǝʇ ɐʎubuɐɹo ɥɐɥɐɥɐɥ 'buǝunq bnظnq
Megha
Megha Megha is offline
World Level

Post: 16.425
 
Reputasi: 547

__________________


Reply With Quote     #4   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

-_- aynacab gnugnib
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #5   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

nʇı ɐdɐ ɐʎɐʞ ɐʎuɐɔɐq uɐn1p ƃuısnd
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!loading...Reply With Quote     #6   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #7   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

:D
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #8   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

hin kilabid surah potpal aynkayak
junieo
junieo junieo is offline
City Level

Post: 238
 
Reputasi: 1


Reply With Quote     #9   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

Kutip:
Oleh junieo View Post
hin kilabid surah potpal aynkayak
ahah ned gnugnib uam ag olk surah
tiaseptiani
tiaseptiani tiaseptiani is offline
World Level

Post: 27.601
 
Reputasi: 304

__________________
Naikkan reputasi orang lain yang membantu, atau anda sukai!


Reply With Quote     #10   Report Post  

Re: ʞılɐqɹǝʇ ʇnʞı und ʇǝuɐld

menyimak gan..
masih baca baca
KitaPutri KitaPutri is offline
Banned

Post: 208
 
Reputasi: 0

Reply
 


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search

Pengumuman Penting

- Pengumuman selengkapnya di Forum Pengumuman & Saran


Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.