ıƃıƃ ʞosoƃ ʞɐpıʇ

d-net

Mod
˙nlɐl ƃuɐʎ ıɹɐɥ ɐƃıʇ ɹnʎɐs uɐʞɐɯ ɐʎɐs ɹıɥʞɐɹǝʇ ˙ɹɐpɐp ɹnlǝʇ ıɐʞɐd ƃuǝɹoƃ ısɐu uɐdɐɹɐs ɐʎɐs ıƃɐd ıpɐʇ ˙ɥɐlɐs nqı 'nʇıƃǝq nɐlɐʞ" (ƃuɐıɹ uɐƃuǝp ʞɐıɹǝʇɹǝq) :eek:ɯıq

"˙nɯıƃıƃ ıp ɹnʎɐs ɐsıs ɐpɐ 'ʇɐɥıl ɐqoɔ" (ɯnʎuǝsɹǝʇ) :nɹnƃ nqı

"¿nɥɐʇ ɐsıq nɹnƃ nqı ʞoʞ" :eek:ɯıq

˙ɐʎuuɐɐsɐıqǝʞ ƃuɐʇuǝʇ nʇı ɐʎusɐlǝʞ ılɐʍ nqı ɐpɐd npɐƃuǝɯ ƃuɐʎ ɐʎuuɐɯǝʇ-uɐɯǝʇ ıɹɐp ɐdɐıs ɹıʞıdɹǝq ɐıp ˙oɯıq ıs ɐʎuʇǝƃɐʞ ɥɐʞƃuɐlɐ

"¿ɐʎ ıƃıƃ ʞosoƃ ʞɐpıʇ ıƃɐd ıpɐʇ 'oɯıq" (ʞɐuǝɾǝs ɹɐɾɐƃuǝɯ ıʇuǝɥɹǝq) :nɹnƃ nqı

˙ɐʎusɐlǝʞ ıp ɹɐɾɐƃuǝɯ ɥɐƃuǝʇ oɯıq sɐlǝʞ ılɐʍ nqı ʇɐɐs ıɹɐɥ nʇɐns

˙ıƃıƃ ʞosoƃƃuǝɯ ʞɐʇ ƃuıɹǝs oɯıq ɥɐlɐpɐ nʇı uɐɐsɐıqǝʞ ˙ɐʎusɐlǝʞǝs uɐɯǝʇ-uɐɯǝʇ ınɥɐʇǝʞıp ɐʎuɐɥ ƃuɐʎ ʞnɹnq uɐɐsɐıqǝʞ nʇɐs ıʞılıɯǝɯ oɯıq 'nʇıƃǝq ıʞsǝɯ ˙uɐdɯɐʇ dnʞnɔ ɐƃnɾ oɯıq 'ɐʎusɐlǝʞ ıp ɐɯɐʇɹǝd ʇɐʞƃuıɹǝd ʇɐdɐpuǝɯ uıɐlǝs ˙ɹɐsɐp ɥɐloʞǝs nʇɐs sɐlǝʞ ʞɐuɐ uɐʞɐdnɹǝɯ oɯıq
 
Back
Top